On November, 8th, our members assisted ADM VIETNAM in Hue to distribute food donations for 150 families which were severely affected by floods in An Lai village, Huong Phong commune, Huong Tra town, Thua Thien Hue province.

Không có mô tả ảnh.

 

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'ADM MarMon RAISING HOPE NM THAP LEN HY VONG Hố trợ của ADM VIETNAM Pháp cho nguời dân tinh Thừ'a Thiên Huế chịu ánh huőng của bão lut, Thôn An Lai- Xã Huong Phong- Thị xă Huong Trà. 08/11/2020 Soutier d'ADM VIETNAM France aux habitants de la province de Thua Thien Hue touchée par les inondations et tempêtes. Village de An Lai Commune de Huong Phong ville de Huong Trà 08/11/2020 DM VorMam ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT MEDICAL AU VIETNAM Venedim EXPERTISE ENGAGEMENT RESPECT'

 

Hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

 

Hình ảnh có thể có: 3 người, cây và ngoài trời

 

Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

 

Hình ảnh có thể có: 4 người

 

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và ngoài trời

 

Hình ảnh có thể có: 2 người

 

Hình ảnh có thể có: 4 người, văn bản cho biết '4DM மல THAPLENHY VONG Hồ trợ của ADM VIETNAM Phap cho nguời dân tinh Thiên Hue chịu anh hưong cua bão lut, Thôn An Lai Hurong Phong 08/11/2020 Soutien d'ADM VIETNAM France aux habitants de Thua Thien Hue touchée par les inondations Village de An Lai- Commune Hurong Pho villede Huong Trà 08/11/2020 ASSOCIATION MEDICAL VIETNAM enedim'

 

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, mũ và ngoài trời

 

Hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản cho biết 'ADM ாாலாா THAPLENHY Ho trợ cúa ADM VIETNAM Pháp cho nguời dân tinh Thiên Hue chịu ánh hrong cúa bão lut, Thôn An Hurong Phong xă Hurong Trà. 08/11/2020 la province Soutien d'ADM VIETNAM France aux habitants de de Thua Thien Hue touchée par les inondations et tempêtes. Village de An Lai Commune de Hurong Phong ville de Hurong Trà DVEEMENAM ASSOCIODEM 08/11/2020 Venedim UN'

 

Hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

 

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

 

Hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và trẻ em

 

Hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng

 

Hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng, giày, trẻ em và ngoài trời

 

Hình ảnh có thể có: ‎1 người, ‎đang đứng và ngoài trời, ‎văn bản cho biết '‎ADM AথN מנ HAPLENHY THAPLENHYVONG VONG Hồ trợ của ADM VIETNAM Pháp Thiên Huế chịu ánh hưởng cúa Thôn An Phong xăHuong 08/11/2020 la province Soutien d'ADM VIETNAM -France aux habitants de Thua Thien Hue touchée par les inondations et tempêtes. Village de An Lai- Commune de Huong Phong ville Huong Trà 08/11/2020 ASSOCIATION POUR MEDICAL DEVELOPPEMENT AUVIETNAM Venedim ENGAGEMENT-‎'‎‎‎

 

Hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng và ngoài trời